Καλώς ήλθατε στο σύστημα Υποβολής αιτημάτων καταβολής αναδρομικών 6 τοις χιλίοις του ΤΕΕ

Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αιτήματα καταβολής αναδρομικών της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (αποθεματικό του πόρου 6‰) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 (Β ́2276) απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών.
Την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσω σύνδεσης Taxisnet

  • Δικαιούχοι: περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δικαιούχων της τελευταίας καταβολής του πόρου (10/2011), οι οποίοι δεν διαθέτουν πλέον ενεργή υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο και προσληφθέντες μετά τον 10/2011 που δε συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.
  • Κληρονόμοι: περιλαμβάνονται κληρονόμοι των εγγεγραμμένων στον κατάλογο δικαιούχων της τελευταίας καταβολής του πόρου (10/2011) και προσληφθέντων μετά τον 10/2011 που δε συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.